Vedtægter for Aahurs Fridykkerklub

§ 1: Foreningens navn, stiftelse og hjemsted.
Foreningens navn er Aarhus Fridykkerklub. Stiftet d. 24/10 ‐ 2000. Hjemsted er Århus Kommune.

§ 2: Foreningens formål.
Foreningens formål er at undervise i, og udøve, fridykning, samt at udbrede kendskabet til, og glæden ved, fridykning. Ydermere vil foreningen sigte mod, at fridykningen kan udøves under gode sikkerhedsmæssige forhold og med gode faciliteter stillet til rådighed.

§ 3: Optagelse og kontingent.
Stk. 1. Som aktive medlemmer kan optages enhver, som er fyldt 15 år, eller yngre ifølge med voksen, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver.
Stk. 2. Ved optagelse i foreningen skal medlemmet udfylde en indmeldelsesblanket med oplysninger om fødselsdato, navn, privat adresse samt tlf. nummer.
Stk. 3. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 4: Udmeldelse, eksklusion af medlemmer.
Stk. 1. Udmeldelse skal foretages skriftligt til bestyrelsen inden den 10. i en måned for at være gældende fra først kommende måned.
Stk. 2. Et medlem der handler mod foreningens vedtægter, eller ved sin opførsel eller medlemskab skader foreningens omdømme, kan udelukkes af bestyrelsen. Det udelukkede medlem har ret til skriftligt at forlange sin udelukkelse behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling. Ved evt. behandling på generalforsamlingen kan udelukkelsen stadfæstes eller forkastes af et flertal. Ved udelukkelse sker der ikke tilbagebetaling af kontingent.

§ 5: Ordinær generalforsamling.
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen kan ændre vedtægterne og vedtage beslutninger med bindende virkning for medlemmerne og bestyrelsen, jf. majoritetskrav stk. 4.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan fremsættes af ethvert medlem og skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Alle beslutninger sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Vedtægterne kan dog kun ændres med et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot ét medlem ønsker det. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

§ 6: Dagsorden på generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent og referent samt stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning af det forløbne år.
3. Gennemgang og godkendelse af regnskab for det forløbne år.
4. Gennemgang og godkendelse af budget for det kommende år. Herunder fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkommende forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af næstformand.
8. Valg af kasserer.
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af suppleanter.
11. Valg af revisor.
12. Eventuelt.
13. Afslutning.

§ 7: Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst halvdelen af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom med angivelse af dagsorden.
Stk. 2. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter krav herom er modtaget, og der indkaldes med 14 dages varsel.
Stk. 3. Bliver bestyrelsen valgt på en ekstraordinær generalforsamling, vælges bestyrelsen efter samme regler som ved ordinær generalforsamling.

§ 8: Bestyrelsen.
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer; En formand, en næstformand og en kasserer samt evt. 2 menige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og vælges for to år af gangen.
Stk. 3. Valgbar er ethvert aktivt medlem.
Stk. 4. Bestyrelsen forestår den daglige drift af foreningen.
Stk. 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næstkommende møde.
Stk. 6. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 70 % af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.

§ 9: Regnskab.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive årsregnskab for det foregående regnskabsår til revisoren. Det reviderende årsregnskab forelægges til ordinær generalforsamling til godkendelse. Årsregnskabet udsendes til foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 10: Revision.
Revisionen skal foregå i overensstemmelse med god revisionsskik og den foreliggende revisionsinstruks, som udelukkende kan ændres af generalforsamlingen. Årsregnskabet skal forsynes med revisorens påtegning. Revisionen skal til enhver tid have adgang til at efterse regnskab og bogholderi.

§ 11: Ansvar.
Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de, for foreningen, indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
Stk. 4. Deltagelse i foreningens aktiviteter sker på eget ansvar. Eventuel forsikringsmæssig dækning skal ske via medlemmernes egen fritids‐ og ulykkesforsikring.

§ 12: Opløsning.
Stk. 1. Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af deltagerne, i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, stemmer herfor.
Stk. 2. Ophører foreningen med at eksistere, skal den til kommunen aflevere samtlige herfra modtagne egendele.
Stk. 3. Udover det i stk. 2 nævnte, tager den opløsende generalforsamling stilling til den øvrige formues anvendelse. Formuen må dog ikke tilfalde enkeltpersoner.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling for Aarhus Fridykkerklub d. 24/10 ‐ 2000.

Revideret 24/6 2007 af en enig forening og bestyrelse.